Integrantes atuais

Almir Kajihara
(Lider)

Turma A

Leticia Saito
Viviane Uehara
Michelle Kobayashi
Akemi Iramina
Nina Yositugu
Yoshio Ogata
Enzo Irasaka
Emi Yamaguti
Yuki Ito
Senpais
Yoshikazu Hamasaki
Paula Nicio
Carla Oliveira

Shamisen

Ricardo Migliatti

Turma B

Nataly Murayama
Eiko Iramina
Yumi Kurafasi
Marcos Yamaguti
Sany Baba
Luana Kurafasi
Alexandre Iramina
Henrique Lanute

 

Turma C

Gisele Koeke
Aline Higa
Pauline Ramos
Luiz Rosa
Walker Menezes
Renata Tunoda
Camila de Camargo

Crianças

Mei Fujimori
Fernanda Brandini
Ayumi Yositugu
Lika Hirai
Rafael Koike
Daniel Takakura